2018-05-28

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Złocieniec 28.05.2018 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocienieczarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000133475,, nr NIP: 253-00-31-966, nr REGON: 330918509.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Andrzej Nowak, e-mail: złocieniec@zwik.pl , tel: (94) 36-716-59.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Złocieńcu, tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZWiK na rzecz klientów.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a  administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o  w Złocieńcu.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.      dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.      przenoszenia danych,

5.      cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

              6.      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można kontaktować się:

1. pisemnie za pomocą poczt tradycyjnej na adres podany powyżej.

2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: zlocieniec@zwik.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się